Avís Legal i Política de Privacitat

INFORMACIÓ LEGAL LSSIICE

D’acord amb les obligacions previstes en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (en endavant LSSICE), CAN RIBAS SL manifesta que el domini canribas.com es propietat de CAN RIBAS SL, amb CIF B-59998286, i amb domicili a Camí de Can Ribas s/n, 08415 Bigues i Riells (Barcelona).

Que CAN RIBAS SL consta inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, al Tom 21942, Llibre 29812 i Foli 0141.

CAN RIBAS SL no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inadequat o il·lícit de la informació apareguda en les seves pàgines d’Internet. Amb els límits establerts en la llei, CAN RIBAS SL no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen en les seves pàgines d’Internet.

Els continguts i informació de les pàgines d’Internet de CAN RIBAS SL estan elaborades per professionals de la mateixa degudament qualificats per a l’exercici de la seva professió. No obstant això, els continguts i informació no vinculen a l’esmentada corporació ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus, doncs es tracta merament d’un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu. Les pàgines d’Internet de CAN RIBAS SL poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres parts. Per tant, aquesta no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de CAN RIBAS SL o les seves llicenciants. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de CAN RIBAS SL.

De la mateixa manera es reserva el dret a retirar l’accés al Portal, sense necessitat de previ avís, a qualsevol usuari que contravingui el disposat en aquest avís legal.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

En virtut de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, sobre la Protecció de Dades de Caràcter Personal, el fem coneixedor que les seves dades personals, que poden estar en aquesta comunicació, estan incorporades en un fitxer responsabilitat de CAN RIBAS SL, CIF: B- 59998286, La finalitat d’aquest fitxer és la de gestionar la relació negocial i informar-lo dels nostres serveis. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones.

Així mateix, per rebre informació dels nostres serveis, CAN RIBAS SL ofereix a través del website haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment de l’establert en la LO 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal li informem que, mitjançant la complementació del formulari, les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades en els fitxers de CAN RIBAS SL amb la finalitat de poder-li prestar i oferir els nostres serveis, així com per a informar-li de les millores del lloc Web.

Si desitja exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, pot dirigir-se a: Camí de Can Ribas s/n, 08415 Bigues i Riells (Barcelona), o bé, enviar un correu electrònic a gestio@canribas.com

CONDICIONS D’US

En el supòsit de que vostè realitzi alguna reserva dels nostres serveis a traves d’ aquesta web, els hi recomanem que es fiquin en contacte amb nosaltres per tal de poder prestar els serveis amb una atenció personalitzada i més acurada als seus desitjos.

Per en el cas de que aquesta es formalitzi via aquesta web, l’hi remetrem per correu electrònic el detall dels serveis encarregats, i la forma i termini de pagament que dependrà de el servei contractat.

Una vegada verifiquem el seu pagament, l’hi remetrem al correu electrònic indicat per vostè, el corresponent comprovant de pagament; disposant del termini legal de 14 dies naturals per exercitar el seu dret de desistiment respecte als serveis contractats, en el cas de que l’usuari sigui un consumidor.

Una vegada finalitzat aquest termini no s’admetrà cap resolució contractual per desistiment, havent d’abonar les despeses que a CAN RIBAS SL hagi ocasionat la preparació dels serveis encarregats fins la seva cancel·lació per voluntat unilateral de vostè.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Aquesta web és propietat de CAN RIBAS SL. Els drets de Propietat Intel·lectual i drets d’explotació i reproducció d’aquesta web, de les seves pàgines, pantalles, la Informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles (“hiperlinks”) que s’estableixin des d’ella a altres pàgines web de qualsevol centre adscrits o organisme depenent, són propietat exclusiva d’aquesta, tret que expressament s’especifiqui altra cosa.

Qualsevol denominacions, dissenys i/o logotips, així com qualsevol producte, imatge o servei oferts i reflectits en aquesta pàgina web, són propietat de CAN RIBAS SL, o de tercers, dels quals disposa la seva autorització per l’ús d’aquestes drets en la seva web

Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d’aquest podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents en l’Ordenament Jurídic espanyol i/o comunitari.

Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no sent responsabilitat de CAN RIBAS SL l’ús que L’USUARI pugui portar a terme referent a això, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.

Només per a ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d’aquesta web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertiments d’aquesta web sense la prèvia autorització per escrit de CAN RIBAS SL CAN RIBAS SL no transfereix als usuaris la propietat del seu software. L’usuari És el propietari del suport en el qual el software es gravat. CAN RIBAS SL poseeix tots els drets de propietat industrial i intelectual, incloent el sowftare. Si l’ usuari transfereix software d’ aquest website al seu terminal, no podrà disseccionar pel seu estudi i descompilar, traduir la versió del codi objecte original o el seu llenguatge a un altre codi o llenguatge.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer de quantes qüestions se suscitin sobre la interpretació, aplicació i compliment de les mateixes. L’USUARI, en virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d’Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li.